องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สว.
   
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ต...

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดจอก
   

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดจอก ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษาย...

  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก...
    โครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกคร...... [ 18 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... [ 17 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม... [ 17 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖... [ 22 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567... [ 20 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน งานบริการออนไลน์ (E-Service)... [ 2 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ QR Code LINE OFFICAIL ACCOUNT องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บริการประชาชน ... [ 1 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อ...... [ 29 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกช...... [ 8 ธ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 30 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง... [ 20 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕...... [ 15 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอ...... [ 4 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566... [ 2 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566... [ 5 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดขยายหนองน้ำประปา บ้านหนองปรือ ม.6... [ 19 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางขุดขยายหนองน้ำประปา บ้านหนองปรือ ม.6... [ 18 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ ม.8 (สายซอยบ้านตำรวจคุณากร)... [ 18 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ ม.8 (สายซอยบ้านตำรวจคุณากร)... [ 17 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนดิน บ้านกุดจอก ม.12 (สายลำห้วยกุดจอก)... [ 6 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนดิน ม.12 บ้านกุดจอก (สายลำห้วยกุดจอก)... [ 6 มิ.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) ...... [ 14 พ.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1...... [ 3 พ.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202)... [ 23 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202)... [ 19 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายกลางบ้าน)... [ 18 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก ม.4 (สายกลางบ้าน)... [ 11 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ)... [ 5 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ)... [ 3 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า)... [ 26 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560