องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        ตำบลกุดจอก เป็นตำบลเก่าแก่จัดตั้งขึ้นมา จนถึงปัจจุบันประมาณ 200 ปี ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 บ้านโสก หมูที่ 5 บ้านหนองเชียงโข่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 8 บ้านดอนแปะ หมู่ที่ 9 บ้านดอนแร้ง หมู่ที่ 10 บ้านคูมะค่า หมู่ที่ 11 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 12 บ้านกุดจอก หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 14 บ้านโนนแดง