องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นายจตุรวิธ  ต่อชีพ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวปนิดา เสาทองหลาง
 นักพัฒนาชุมชน

 
     
   นางสีไพร  แป้นนอก  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ