องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]37
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 มี.ค. 2566 ]43
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 มี.ค. 2566 ]38
4 ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มิ.ย. 2565 ]59
5 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 มี.ค. 2565 ]88
6 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด ๔ การสรรหาบุคคล) [ 4 ต.ค. 2564 ]57
7 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2564 ]57
8 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2564 ]71
9 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 ก.พ. 2564 ]60
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]56