องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งที  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  

โทรศัพท์ 095-6172154

     
  นายณัฐพร หน่วงกระโทก  
   รองปลัด อบต.  

โทรศัพท์ 091-4349696

 
นายณัฐพร หน่วงกระโทก  นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร นายภิรมย์   สุขวิเศษ
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 094-8963549 โทรศัพท์ 091-7465464
   
 
 นายจตุรวิธ  ต่อชีพ นางอนงค์นาฏ    บุญผุด
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
โทรศัพท์ 081-8777269 โทรศัพท์ 093-4966822