องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โทรศัพท์ 081-8799144


นายสัม ทิพพูสังข์
นายพนม อ่อนเฉวียง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 087-963 3279
โทรศัพท์ 085-203 4289

 นางนวรัตน์ สิทธิผล
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 097-998 4714