องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางสุพัตรา  บุญแผน
น.ส. วริศรา  นาคำ นายวัชรินทร์  จันทร์ประทัศน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
     
  นางรุจี  รัตนะ  
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 

 
นางปทุมวัล  ทองนอก นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ