องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประกาศ/คำสั่ง ช่องทางการแจ้งเบาะแส

รายงานผลการดำเนินการ

กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางออนไลน์