องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 57 /1 หมู่ที่ 9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 โทร  0-4400-9825 /โทรสาร 0-4408-1259
E- mail: saraban_06301209@dla.go.th
 Web Site : WWW.KUDJOK.GO.TH

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก