องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 
  -ว่าง-  
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นายณัฐพร  หน่วงกระโทก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายดำรงค์  ประจิตร์
นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นางชนิสรา  ไกรกลาง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   
 น.ส.ปรัศนีญา  ยอดป้องเทศ พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล
นางสาวอังคณา  สียางนอก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

 
 


 


 
 
 


นายสานิตย์ สุนทร
นายธนพล ลอยนอก
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
น.ส. ณิภา  คิดการ นายพีรภัทร  การเพียร
คนงานทั่วไป  นักการภารโรง