องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
E-service/บริการประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

คำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เเจ้งเหตุสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย