องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเผยแพร่ความรู้/เอกสาร/ข่าวสารต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]16
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2566 ]17
3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๕ ฉบับ [ 14 ก.พ. 2566 ]15
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 24 พ.ย. 2565 ]17
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2565 ]15
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2565 ]15
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 28 ต.ค. 2565 ]16
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 22 ส.ค. 2565 ]13
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]16
10 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕.pdf [ 10 ส.ค. 2565 ]47
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]14
12 การเผยแพร่ความรู้ ๕ บทความ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]44
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ [ 15 มิ.ย. 2565 ]46
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 21 เม.ย. 2565 ]14
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 21 ก.พ. 2565 ]13
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ครั้งแรก [ 12 ม.ค. 2565 ]15
17 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) ประจำปี ๒๕๔๙ [ 24 มิ.ย. 2564 ]14