องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเผยแพร่ความรู้/เอกสาร/ข่าวสารต่างๆ


การเผยแพร่ความรู้ ๕ บทความ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเผยแพร่ความรู้ ๕ บทความ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
4.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า 1-19
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า 20-38
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ