องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]31
2 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]54
3 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว [ 15 พ.ย. 2564 ]56
4 ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]56
5 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศง๒๕๖๒ และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต. เรื่องมาตรบานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2564 ]49
6 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 มี.ค. 2564 ]51