องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]22
2 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของพนักงานส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2566 ]27
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู็อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 28 มิ.ย. 2565 ]48
4 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 21 มิ.ย. 2565 ]51
5 คำสั่ง เรื่องการมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2565 ]48
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]44
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]47
8 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ก.ย. 2564 ]47
9 คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2564 ]49
10 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชแบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2564 ]48
11 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม [ 14 ก.ย. 2564 ]52
12 คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ก.ย. 2564 ]50
13 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 14 ก.ย. 2564 ]51
14 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง [ 14 ก.ย. 2564 ]51
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ค. 2564 ]54
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ [ 16 มิ.ย. 2564 ]45
17 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 15 มิ.ย. 2564 ]48
18 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2564 ]47
19 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]50
20 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]45
 
หน้า 1|2