องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายภิรมย์   สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายสิทธิชัย  เทียมสุจริตชน  นางสุมิตรา  ไพราม
 นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
นายสอาด  เนตรแก้ว

นายสถาพร จัตุรัส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ