วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำตรายาง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจ้างโครงการอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วม ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม ธันวาคม (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง