วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่ ตำบลกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0018 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องขายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 54 0014 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 54 0015 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 59 0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่ ตำบลกุดจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2567
จ้างอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้าง อาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง