องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สภา อบต.


นายพงษ์ศิลป์  พุทไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โทรศัพท์ 09-4018-0782

นายพทธศรี เรืองศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โทรศัพท์ 08-5636-4492


นายธีรพงษ์ พนัสนอก
นายชัยยัน วัชนาไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 080-1691797
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 084-833-6931


นายทองสุข แก้วดอนรี นายมนตรั ฐานเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 09- 8770-5320
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 06-1359-4449


นายอภิรักษ์ สามนคร นายมงคล ทับพังเทียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 08-7090-2893
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 08-1076-3892


นายล้อมพงศ์  นาดี นายสอิ้ง สร้อยนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 08-9917-4835
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 09-3557-8141


นายวสันติ์ สงนอก นางไพรินทร์ ปันทาลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 08-1062-7837
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 12
โทรศัพท์ 09-5609-0519


นายสมบูรณ์ ปีขาล นายอาทิตย์ บุญมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 13
โทรศัพท์ 09-2567-3539
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 14
โทรศัพท์ 09-3410-8682