องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระบรมสารีริกธาตุ