องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  (Vision)   เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้ เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้
                                                วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก คือ     

 

บ้านเมืองน่าอยู่ รู้รักสามัคคี อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะต่างๆ ภายในตำบลกุดจอก ให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
            2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและตําบล จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งนํ้า ถนน รวมถึงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
            3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
            4. ส่งเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
            5. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณี รู้รัก สามัคคีและภูมิปญัญาท้องถิ่น
            6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
            7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม