องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กองการศึกษา

 
 นางอนงค์นาฏ    บุญผุด
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  นางสาวนิตยา  กระฉอดนอก
 
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
 
 
     
  นายอมรินทร์  แป้นนอก  
  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 


 
   
-ว่าง- นางทองอ่อน  ปุริโส
นางรุณนี  ดวงเพ็ชรแสง
ครู คศ.1  ศพด.ดอนแร้ง ครู คศ.2 ศพด.หนองเซียงโข่ ครู คศ.1  ศพด.งิ้วใหม่
     
  นางจันทร์เพ็ญ  แหมไธสงค์  
  ครู คศ.1  ศพด.โคกเพ็ด  
 
 
     
นางสาวจิราพร   เข็มเหล็ก นางแสนพันธ์   พรไตร นางไพจิตร   บับใหม่
ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.ดอนแร้ง
ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.หนองเซียงโข่ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โคกเพ็ด
     
  นางสุรัตน์  ดงหงษ์  
  ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.งิ้วใหม่