องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระ...
   

วันที่ 16 มกราคม 2565

อบต.กุดจอก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษ...

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
   

คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๖ : “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

นายสมศักดิ์ เสาทองหล...

  ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกัน...
    อบต.กุดจอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร.อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต. ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครง...
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริห...
   

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สำนักปลัด งานนโยบายแ...

 
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560