องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนา...
   

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก องค์การบริ...

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...

  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พน...
    วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ อบต.กุดจอก ขอขอบพระคุณ ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ นางภัทรธิชา เครือมา ที่ให้เกียรติ...
  กิจกรรมNoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล...
   
 
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560