องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตำบลกุดจอก ...
   
   ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
   

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ...

  ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนา...
   

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก องค์การบริ...

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...

 
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560