องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

กองคลัง

 
นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์
น.ส. วริศรา  นาคำ -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
     
  นางรุจี  รัตนะ  
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 

 
นางปทุมวัล  ทองนอก นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ