องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  
     
   นายณัฐพร   หน่วงกระโทก  
   รองปลัด อบต.  
   
นายชานน ไกรกลาง  นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร  นายณัฐพร   หน่วงกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
 นายจตุรวิธ  ต่อชีพ นางอนงค์นาฏ    บุญผุด
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา