องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชามัสพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมปรัชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]5
2 ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 24 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]12
4 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
5 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]18
6 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 8 มี.ค. 2566 ]14
7 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎืจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]36
8 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จำนวน ๓ รูปแบบ [ 8 มี.ค. 2566 ]33
9 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]18
10 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]18
11 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]19
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]17
13 ประช่าสัมพันธื ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ รูปแบบ) [ 1 ก.พ. 2566 ]40
14 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]20
15 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]27
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]3
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]33
18 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]56
19 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของจวัญ No Gift Policy [ 9 ธ.ค. 2565 ]31
20 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11