องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

 
พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 
นายณัฐพร   หน่วงกระโทก
รองปลัด อบต.
 
 
  นายชานน ไกรกลาง
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นายดำรงค์  ประจิตร์
นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นางชนิสรา  ไกรกลาง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   
 น.ส.ปรัศนีญา  ยอดป้องเทศ  น.ส.ชลธิชา  แหมไธสง -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นิติกร ชำนาญการ นักวิชาการเกษตร

 
 


 


 
 
 
 
นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
น.ส. ณิภา  คิดการ -ว่าง-
คนงานทั่วไป  นักการภารโรง