องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

 
พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 
นายณัฐพร   หน่วงกระโทก
รองปลัด อบต.
 
 
  นายชานน ไกรกลาง
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นายดำรงค์  ประจิตร์
 น.ส.ศรีมนัส  สืบมา นางจิราภรณ์  จันทร์ดา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   
 นางชนิสรา  ไกรกลาง น.ส.ปรัศนีญา  ยอดป้องเทศ
 น.ส.ชลธิชา  แหมไธสง
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  นิติกร ชำนาญการ

   

-ว่าง-
 

นักวิชาการเกษตร
 
 
 
 
นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
น.ส. ณิภา  คิดการ -ว่าง-
คนงานทั่วไป  นักการภารโรง