องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

     
  นายณัฐพร  หน่วงกระโทก
 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
นายดำรงค์  ประจิตร์
นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นางชนิสรา  ไกรกลาง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   
 น.ส.ปรัศนีญา  ยอดป้องเทศ พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล
นางสาวอังคณา  สียางนอก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

 
 


 


 
 
 
 ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
น.ส. ณิภา  คิดการ -ว่าง-
คนงานทั่วไป  นักการภารโรง