องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

สภา อบต.

นายพงษ์ศิลป์  พุทไธสง
ประธานสภาอบต.
นายพนม  อ่อนเฉวียง พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
นายธีระพงษ์  พนัสนอก นายบุญศรี  เวินไธสง นายประสบ  ผลทวี นายเสน่ห์  หาญชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
นายธนวัฒน์  ไพรอุบล นายวันชัย  บุญมา นายทองสัย  พันธ์คำ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
 นายกนก  แบบขุนทด  นายอภิรักษ์  สามนคร  น.ส วิชิต  ชมจอหอ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 นายประเสริฐ  จันทะเสน  นายสมควร  ลีชา  นายล้อมพงศ์  นาดี  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นายเมฆ  แป้นนอก    นางประคอง   แป้นนอก  นายสอิ้ง  สร้อยนอก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
นางวิภาดา  แป้นนอก
 นายน้อย  พีเกาะ  นางบุญตุ้ม  อุตสาหะ  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
 นายสมศักดิ์  ผิวดำ นายสุดใจ  เพ็งโคตร
 นายสมศักดิ์  วิชัด  นายสุวัฒน์  บุญมา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14