องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

สาสน์จากนายก อบต.

สวัสดีพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดจอกที่เคารพรัก กระผม นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นับตั้งแต่วันที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กระผมและคณะบริหารตระหนักอยู่เสมอว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลกุดจอก ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะนำพาตำบลกุดจอกไปสู่การพัฒนาที่ ยั้งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลกุดจอก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนตำบลกุดจอก กระผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาตำบลกุดจอกให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


 

                                                                                  นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง

                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก