วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างโครงการเกษตรผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 64 0089
28  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาพัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) และมือเปิดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง