วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กธ 5513 นม รหัสครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ขพ 4264 นม รหัสครุภัณฑ์ 001 59 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (สายรอบบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนทึ่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนทึ่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง