วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุในงานโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ทำป้ายโครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุในงานโครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุในงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดจอก
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างต่อค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียน Domain name บนเว็บไซต์ (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง