วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ 4264 นม. รหัสครุภัณฑ์ 001 59 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 56 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก (หอประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวฝาย ม.13 (ถนนหัวฝาย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหายานพาหนะ โครงการศึกอบรมและศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง