องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]76
162 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]79
163 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]76
164 คำสั่ง เรืองประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมตามกระบวนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน [ 22 เม.ย. 2563 ]77
165 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]79
166 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]77
167 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]50
168 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการยื่นแบบ สำรวจเกี่ยวกับภาษีป้าย ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]103
169 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการยื่นแบบ สำรวจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 22 เม.ย. 2563 ]255
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม ) [ 22 เม.ย. 2563 ]77
171 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตัิงานในหน้าที่ [ 22 เม.ย. 2563 ]44
172 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิของประชาชน ตรมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 22 เม.ย. 2563 ]103
173 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]91
174 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]85
175 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 21 มี.ค. 2563 ]83
176 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]75
177 ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]53
178 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2563 ]52
179 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำเเหล่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ก.พ. 2563 ]50
180 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12