องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
 
(๑) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
(๒) การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลกรท้องถิ่น
(๓) การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น
(๔) การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ