องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย กรณี เกิดภัยพิบัติ วาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]52
102 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]51
103 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]62
104 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]43
105 ขอความอนุเคราะห์ประชาชนชาวตำบลกุดจอก ผู้มาติดต่อราชการ หรือใช้บริการต่าง ๆ ของ อบต.กุดจอก ตอบคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]217
106 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]44
107 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2564 และเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]80
108 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]68
109 ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อันเนื่องมาจากความเดือดร้อน ฟิ้นฟูและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุ [ 15 มี.ค. 2564 ]450
110 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]47
111 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]73
112 ประชาสัพันธ์ รับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]79
113 จดหมายข่าว [ 1 มี.ค. 2564 ]48
114 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]73
115 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]80
116 ประชาสัมพันธ์การประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 25 ม.ค. 2564 ]43
117 ประชาสัมพันธืประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 25 ม.ค. 2564 ]41
118 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]74
119 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]43
120 อบต.กุดจอก ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ทราบโดยทั่วกัน [ 24 ธ.ค. 2563 ]88
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12