องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ [ 15 มิ.ย. 2564 ]43
102 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 15 มิ.ย. 2564 ]71
103 ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2564 ]73
104 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]61
105 ประชาสัมพันธ์กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลกุดจอก [ 27 พ.ค. 2564 ]54
106 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 พ.ค. 2564 ]76
107 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]54
108 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย กรณี เกิดภัยพิบัติ วาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]57
109 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]54
110 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]65
111 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]47
112 ขอความอนุเคราะห์ประชาชนชาวตำบลกุดจอก ผู้มาติดต่อราชการ หรือใช้บริการต่าง ๆ ของ อบต.กุดจอก ตอบคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]223
113 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]48
114 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2564 และเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]86
115 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]72
116 ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อันเนื่องมาจากความเดือดร้อน ฟิ้นฟูและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุ [ 15 มี.ค. 2564 ]497
117 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]53
118 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]77
119 ประชาสัพันธ์ รับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]83
120 จดหมายข่าว [ 1 มี.ค. 2564 ]51
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12