องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]52
42 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]41
43 ประช่าสัมพันธื ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ รูปแบบ) [ 1 ก.พ. 2566 ]64
44 ประกาศ องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง บัญชรีายชื่อผู้มู้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2566 ]23
45 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2566 ]21
46 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]52
47 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]62
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]28
49 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]58
50 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]112
51 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของจวัญ No Gift Policy [ 9 ธ.ค. 2565 ]57
52 ตลาดนัดชุมชนตำบลกุดจอก [ 7 ธ.ค. 2565 ]21
53 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]63
54 ประกาศขยายกำหนดเวลาตำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]66
55 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]70
56 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]69
57 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2565 ]115
58 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]73
59 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]84
60 ประชาสัมพันธ์"ตลาดนัดตำบลกุดจอก" [ 4 ต.ค. 2565 ]68
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13