องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ [ 23 มิ.ย. 2566 ]156
22 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกชี้มูลความผิด จากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 มิ.ย. 2566 ]143
23 ประชาสัมพันธ์การสำรวจเเหน่งน้ำเสียในพื้นที่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]1
24 ประชามัสพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมปรัชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]122
25 ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 24 เม.ย. 2566 ]127
26 งดเผาเพื่อเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 11 เม.ย. 2566 ]0
27 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]112
28 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]307
29 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]81
30 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 8 มี.ค. 2566 ]140
31 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎืจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]86
32 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จำนวน ๓ รูปแบบ [ 8 มี.ค. 2566 ]76
33 เผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 24 ก.พ. 2566 ]36
34 คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และคู่มือ [ 24 ก.พ. 2566 ]33
35 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]46
36 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]43
37 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]50
38 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]40
39 ประช่าสัมพันธื ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ รูปแบบ) [ 1 ก.พ. 2566 ]63
40 ประกาศ องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง บัญชรีายชื่อผู้มู้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2566 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12