องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]299
22 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]70
23 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 8 มี.ค. 2566 ]132
24 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎืจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]78
25 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จำนวน ๓ รูปแบบ [ 8 มี.ค. 2566 ]69
26 เผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 24 ก.พ. 2566 ]28
27 คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และคู่มือ [ 24 ก.พ. 2566 ]30
28 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]42
29 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]37
30 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]47
31 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]36
32 ประช่าสัมพันธื ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ รูปแบบ) [ 1 ก.พ. 2566 ]59
33 ประกาศ องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง บัญชรีายชื่อผู้มู้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2566 ]18
34 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2566 ]17
35 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]47
36 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]54
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]23
38 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]52
39 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]110
40 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของจวัญ No Gift Policy [ 9 ธ.ค. 2565 ]54
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12