องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] [ 11 ก.ย. 2560 ]43
42 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 11 ก.ย. 2560 ]44
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน [ 6 ก.ย. 2560 ]47
44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]43
45 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 6 ก.ย. 2560 ]49
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 ก.ย. 2560 ]42
47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ [ 6 ก.ย. 2560 ]78
48 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ [ 4 ก.ย. 2560 ]42
49 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 1 ก.ย. 2560 ]44
50 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ๒๕๔๙ [ 1 ก.ย. 2560 ]48
51 -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 1 ก.ย. 2560 ]43
 
|1|2หน้า 3