องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ม.ค. 2563 ]42
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 7 ม.ค. 2563 ]53
23 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ [ 6 ม.ค. 2563 ]47
24 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ , ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบปรมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศง๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 ก.ย. 2562 ]46
25 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] [ 2 พ.ค. 2562 ]44
26 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) [ 2 พ.ค. 2562 ]44
27 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒] [ 2 พ.ค. 2562 ]53
28 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]46
29 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]43
30 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]44
31 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]42
32 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]43
33 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]43
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 18 ม.ค. 2562 ]46
35 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]48
36 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]41
37 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]44
38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน [ 10 ก.ย. 2561 ]77
39 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.พ. 2561 ]45
40 พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.พ. 2561 ]40
 
|1หน้า 2|3