องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


หนังสือเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ