องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่องการกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องการกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
บันทึกแจ้งเวียนให้พนักลานรับทราบ/ปฎิบัติ
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ