องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕
 
ประชาสัมพันธ์การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรและประชาชน ทราบโดยทั่วกัน
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบตงกุดจอก ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ลุคลากรทั้งผู้บริหารพร้อมคณะ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ