องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑.       สภาพทางภูมิศาสตร์

๑.๑  ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  ตั้งอยู่ที่ ๙๗/๑ หมู่    ตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

            -  โทรศัพท์    ๔๔๐๐  ๙๘๒๕ 

.     ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศเขตพื้นที่ตำบลกุดจอก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตามลักษณะที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๔๐๑๒๕ เมตร  สภาพอากาศแห้งแล้ง  และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม   การปลูกพืชและทำการเกษตรจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

.       ข้อมูลองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน

.  ข้อมูลองค์กร

 ด้านการเมือง/การปกครอง          

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  มีทั้งหมด  ๑๔  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ๑๔  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ,๕๐๖ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ,๑9๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๔ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๓,๕๐๖ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๑9๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๖๖ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล  ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๓9  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒ (นครราชสีมา ขอนแก่น)  เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

ลักษณะที่ตั้ง

                ตำบลกุดจอกอยู่ห่างจากอำเภอบัวใหญ่ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา    กิโลเมตร

    อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

            เนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล   ๒๓,๒๗๖ ไร่ หรือ  ๔๖.๖๕  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   ดังนี้

               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ตำบลบัวลาย  อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา

               ทิศใต้              ติดต่อกับ    ตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

                                      ติดต่อกับ    ตำบลเสมาใหญ่   อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา

                                     ติดต่อกับ    ตำบลสีดา    อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  

               ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

                         หมู่ที่    บ้านงิ้วใหม่

                        หมู่ที่    บ้านเพ็ดน้อย

                        หมู่ที่    บ้านโคกเพ็ด

                        หมู่ที่    บ้านโสก

                        หมู่ที่    บ้านหนองเชียงโข่

                        หมู่ที่    บ้านหนองปรือ

                        หมู่ที่    บ้านอ้อยช้าง

                        หมู่ที่    บ้านดอนแปะ

                        หมู่ที่    บ้านดอนแร้ง

                        หมู่ที่  ๑๐ บ้านคูมะค่า

                        หมู่ที่  ๑๑  บ้านดอนหัน

                        หมู่ที่  ๑๒  บ้านกุดจอก

                        หมู่ที่  ๑๓  บ้านหัวฝาย

                         หมู่ที่  ๑๔  บ้านโนนแดง

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด.....