องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ และเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือบรรจุด้วยวิธีใดๆก็ตาม) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ดำเนินการประชาคมในพื้นที่ตำบลกุดจอก ๑๔ หมู่บ้าน ร่วมกับกำนันตำบลกุดจอกและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา ประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 11 – ๑4 มีนาคม ๒๕๖7 โดยดำเนินการ ณ ศาลากลางบ้าน ของแต่ละหมู่ จำนวน 650 คน ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม 1.การเสนอโครงการพัฒนาจากปัญหา ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม) 2.การพิจารณาโครงการจากกิจกรรมปัญหา ความต้องการของประชาชน ที่เสนอขึ้นมาใหม่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาคมโดยตรง 4.กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5. แนวทางการจัดทำแผน วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 6.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ 7.การลงมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณาบรรจุลงในร่างแผนพัฒนาตำบลและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พร้อมได้จัดประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร่วมกับภาคประชาคม ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจำนวน ๕๕ คน (ตามประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ และข้อบัญญัติตำบล ในวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในร่างแผนพัฒนาตำบล และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) -2- สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น( หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้อำนวยการโรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน /อสม./อปพร./กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ รวมจำนวน 20 คน ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมจำนวน 17 คน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทน รวมจำนวน 13 คน ผลจากการมีส่วนร่วม โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมดังนี้ 1.ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดจอก ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ผ่านกระบวนการประชาคม 2.ให้นำโครงการที่ทำประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3.ให้จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ของแต่ละหมู่บ้าน ไว้ในแต่ละปี 4.ให้เล็งเห็นความสำคัญโครงการระหว่างท้องถิ่น ชุมชน ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสำคัญ 5. โครงการใดที่ ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพของ อบต. ให้ ตั้งไว้เพื่อเป็นโครงการประสานแผนหรือ ขอสนับสนุนหน่วยงานอื่นต่อไป การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน โครงการที่นำเสนอจากความต้องการ นำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ เช่นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14