องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ.๒๕๖๗ และขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ(ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงจง และเรื่องอื่นๆ
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14