องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ใโดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบรายละเอียด เนื้อหา ของประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตนตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเชิญ นางภัทรธิชา เครือมา ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้ ในภาคเช้า หัวข้อ วิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ และระบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของ อปท.ที่ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ต้องรู้ และ้เพิ่มเติมในเรื่อง การงดรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy ) พร้อมแจกเอกสาร แผ่นพับประมวลจริยธรรม /แนวปฏิบัติ Dos &Don't ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  ภาคบ่าย นางสาวธนิกา ปักการะโน ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14