องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาขอความเห็ชอบแก้ไขคำชี้แจงแผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอความเห็นชอบโอนตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14