องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.กุดจอก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายก อบต.พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ คน โดยมีนายสมศักดิ์ เสาทองหลาง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาาน ได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกาภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้บคลากรทุกคน ในองค์กรนำหลักเกณฑ์ ตามประมวลจริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษษคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดถือปฎิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมมภิบาลภาครัฐ ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ๒ ท่าน คือคือนายทรรศน์ธรรม ภูวรัตนโชติ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและนายก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด วิทยากรจาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี อำเภอบัวใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ในการนี้ ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อรณรงค์ และปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ตามนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ ของผู้บริหาร 

2024-06-21
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21