องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุม อบต.กุดจอก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ คน และเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ๒ ท่าน คือคือนายทรรศน์ธรรม ภูวรัตนโชติ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและนายก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด วิทยากรจาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี อำเภอบัวใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22