องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐ ผู้แทนประชาคมตำบล เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-16