องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐ ผู้แทนประชาคมตำบล เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05