องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เวลา ๑๑.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ต่อไป

2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-16