องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เวลา ๑๑.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ต่อไป

2024-06-21
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21