องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่ 21 กันยายน 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตน สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลกุดจอก เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดนครราชสีมา

2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05