องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่ 21 กันยายน 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตน สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลกุดจอก เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดนครราชสีมา

2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-16