องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยจริยธรรมของพนักงานข้าราชการสมาชิกและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยจริยธรรมของพนักงานข้าราชการสมาชิกและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา และวิทยากรจากวัดวัดจันทึก ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ ๑๓๓ ประจำจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคมถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ฮอริเดย์ปาร์ค เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-16