องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ญัตติขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖๗ ต่อไป และเรื่องอื่นๆ
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-16